tượng Quán Âm nghìn tay Nhật Bản

Tượng Quán Âm 1000 tay 1000 mắt

Quán Âm 1.000 tay tức Quán Âm 1.000 tay 1.000 mắt, còn gọi là Quán Thế Âm 1.000 tay 1.000 mắt, là một trong sáu Quán Âm. Mật giáo gọi là Đại Bi Kim Cương. Theo Thiên Thủ Thiên Nhãn Bồ Tát Quán Thế Âm quảng đại viên mãn vô ngại đại bi tâm Đà la ni kinh ghi chép: Quán Thế Âm tại vô lượng kiếp quá khứ nghe Thiên Quang Vương Tĩnh Trụ Như Lai nói: “Quảng đại viên mãn vô ngại đại bi tâm Đà la ni”, thệ nguyện cần mang lại lợi lạc cho tất cả chúng sinh, thế nên đã mọc ra 1.000 tay 1.000 mắt. Tượng Quán Âm 1.000 tay 1.000 mắt trong chùa viện thường là 2 bên tay, mỗi bên có 20 tay, trong mỗi tay có 1 mắt, 40 tay 40 mắt, tức đại diện cho việc “phổ độ chúng sinh”, dùng 1.000 đôi mắt từ bi và 1.000 cánh tay từ bi tượng trưng từ bi vô lượng quảng đại của Bồ Tát.

tượng Quán Âm 1000 tay, 1000 mắt
tượng Quán Âm 1000 tay, 1000 mắt

Sau thời Tùy, Đường, nghệ thuật tạo tượng Quán Âm 1.000 tay 1.000 mắt bắt đầu lưu hành. Trong một số chùa miếu lớn, trụ trì còn mời những nghệ nhân có tay nghề giỏi điêu khắc nặn tượng Quán Âm 1.000 tay 1.000 mắt, ngụ ý  nhấn mạnh tâm đại từ đại bi, phổ độ chúng sinh của ngài. Quán Âm 1.000 tay 1.000 mắt đúc đồng thời Tống trong lầu các Đại Bi, chùa Long Hưng, Chính Định, Chuẩn Đề Quán Âm 1.000 tay 1.000 mắt 11 mặt trong điện Đại Bi, chùa Sùng Thiện, Thái Nguyên. Bồ Tát 1.000 tay 1.000 mắt điêu khắc gỗ trong những năm Càn Long thời Thanh trong lầu các Đại Thừa, chùa Phổ Ninh, Tỵ, Thử Sơn Trang, Thừa Đức, Hà Bắc… đều là di chỉ Phật giáo có giá trị điển hình, được trùng tu vẽ màu thời Minh, Thanh.

Thông thường, tạo hình Quán Âm 1.000 tay 1.000 mắt trong chùa viện là: Hai bên tay, mỗi bên còn có thêm 20 cánh tay, trong mỗi lòng bàn tay có 1 con mắt, tổng cộng có 40 cánh tay và 40 con mắt, mỗi cánh tay phối hợp 25 “hữu” (tức chỉ 25 loại hoàn cảnh tồn tại hữu tình trong Tam thế, bao gồm Tứ đại châu, Tứ ác thú, Lục dục thiên), từ đó mà thành 1.000 tay 1.000 mắt.

Tham khảo: Bồ Tát Quán Âm 1000 tay trong Phật giáo Tạng truyền

Trong tạo tượng ngài chủ yếu có 42 cánh tay:

 1. Tay duỗi xuống, bàn tay hướng lên, kết ấn vô úy xóa bỏ nỗi sợ hãi của chúng sinh.
 2. Tay cầm nhật tinh Ma ni cứu giúp người mù không thấy ánh sáng
 3. Tay cầm nguyệt tinh Ma ni cứu giúp người bị bệnh nhiệt độc.
 4. Tay cầm ấn báu vì thành tựu nghiệp khẩu của chúng sinh
 5. Tay cầm mũi tên báu giúp chúng sinh tìm được bạn lành
 6. Tay cầm bình tịnh thủy cứu giúp chúng sinh đầu sinh lên cõi trời Đại Phạn.
 7. Tay cầm nhành dương liễu tiêu trừ hết thảy bệnh tật của chúng sinh
 8. Tay cầm phất trần trắng tiêu trừ tất thảy ác chướng cho chúng sinh
 9. Tay cầm bình quý để điều hợp quyến thuộc
 10. Tay cầm khiên để tiêu trừ ác thú
 11. Tay cầm búa bàu lìa xa chướng nạn
 12. Tay cầm gậy đầu lâu xua đuổi tất cả quỷ thần
 13. Tay cầm niệm châu có thể được chư Phật tiếp dẫn
 14. Tay cầm kiếm báu giáng phục tất cả quỷ thần
 15. Tay cầm chày giáng phục tất cả oán địch
 16. Tay cầm móc câu để cầu Long Vương bảo vệ
 17. Tay cầm tích trượng bảo vệ chúng sinh
 18. Tay cầm hoa sen trắng thành tựu tất thảy công đức
 19. Tay cầm hoa sen xanh dẫn dắt chúng sinh vãng sinh cõi tịnh độ thập phương
 20. Tay cầm hoa sen tím dẫn dắt chúng sinh gặp chư Phật thập phương
 21. Tay cầm hoa sen đỏ dẫn dắt chúng sinh đầu sinh đầu sinh tới cung điện của các chư thiên
 22. Tay cầm gương báu thành tự đại trí tuệ
 23. Tay cầm kinh báu thành tựu đại biện tài
 24. Tay hiện vị Phật được chư Phật thụ ký
 25. Tay Hợp chưởng khiến tất cả đại chúng và quỷ thần kính nể
 26. Tay cầm rương báu được phục tạng trong đất
 27. Tay hóa mây ngũ sắc thành tựu Phật đạo
 28. Tay cầm bảo kích loại trừ giặc cướp đối nghịch
 29. Tay cầm vỏ ốc hiệu triệu thiên thần đến cứu giúp
 30. Tay cầm ngọc như ý cầu được giàu có
 31. Tay cầm sợi dây cầu được yên ổn
 32. Tay cầm mõ báu để thân thể yên ổn
 33. Tay cầm vòng ngọc cầu tôi tớ nam nữ
 34. Tay cầm chuông báu cầu Phạn âm diệu thượng
 35. Tay cầm chày kim cương 5 mũi giáng phục ngoại đạo
 36. 2 tay đưa lên đỉnh đầu hiện vị Phật mãi mãi ở bên cạnh đức Phật chẳng rời xa
 37. Tay hóa cung điện đời đời ở trong cung điện Phật, không thụ sinh ở bào thai
 38. Tay cầm bình bát báu tiêu trừ tất thảy các bệnh trong bụng
 39. Tay cầm bánh xe vàng vì tâm Bồ Đề không thoái chuyển
 40. Tay cầm chùm nho để mùa màng bội thu

Ngoài 40 cánh tay này Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán Tự Tại Bồ Tát quảng đại viên mãn vô ngại đại bi tâm Đà la ni có ghi chép thêm 2 cánh tay nữa là: Tay hóa nước cam lộ mong muốn tất thảy hữu tình thoát khỏi cảnh đói khát. Tay tổng nhiếp hàng phục oán địch ở cõi Đại Phạn Thiên.

tượng Quán Âm nghìn tay

Trong nghệ thuật khắc đá Đại Túc, núi Bảo Đỉnh, Tứ Xuyên có tượng Quán Âm 1.000 mắt 1.000 tay. Tuy nhiên, tượng này không giống với tạo hình 40 cánh tay trong chùa viện mà khắc thật 1.007 tay, trong mỗi bàn tay có 1 mắt. Cánh tay tạo hình quạt, 1.000 tay giống như từng đợt sóng dâng lên. Trong đúc đồng tượng Phật cũng có tạo hình tương tự.

tượng Quán Âm nghìn tay
tượng Quán Âm nghìn tay
tượng Quán Âm nghìn tay Nhật Bản
tượng Quán Âm nghìn tay Nhật Bản

Shoptuongphat.com

1 thought on “Tượng Quán Âm 1000 tay 1000 mắt”

 1. Pingback: Bồ Tát Quán Âm 1000 tay trong Phật giáo Tạng truyền - Shop Tượng Phật

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *