tượng Quán Âm tống tử

Tượng Lục Quán Âm

LỤC QUÁN ÂM

Có hai quan điểm: một là Đại Từ Quán Âm, Đại Bi Quán Âm, Sư Tử Vô Úy Quán Âm, Đại Quang Phổ Chiếu Quán Âm, Thiên Nhân Trượng Phu Quán Âm, Đại Phạn Thâm Viễn Quán Âm trong Thiên Thai tông. Hai là Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán Âm, Thánh Quán Âm, Mã Đầu Quán Âm, Quán Âm 11 mặt, Chuẩn Đề Quán Âm, Như Ý Quán Âm trong Mật Tông.

Trong đó,

Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán Âm là đại bi Quán Âm, phá Tam chướng của cõi địa ngục (chỉ phiền não chướng, nghiệp chướng, báo chướng).

tượng Quán Âm nghìn tay
Tượng Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán Âm

Thánh Quán Âm tức Đại Bi Quán Âm, phá Tam chướng cõi quỷ đói.

tượng thánh Quán Âm
Tượng thánh Quán Âm tiêu chuẩn

Mã Đầu Quán Âm tức Sư Tử Vô Úy Quán Âm, phá Tam chướng cõi súc sinh.

Quán Âm 11 mặt tức Đại Quang Phổ Chiếu Quán Âm phá Tam chướng cõi Atula.

Tượng Quán Âm 11 mặt
Tượng Quán Âm 11 mặt

Chuẩn Đề Quán Âm tức Thiên Nhân Trượng Phu Quán Âm phá Tam chướng cõi người.

Như Ý Luân Quán Âm tức Đại Phạn Thâm Viễn Quán Âm, phá Tam chướng cõi trời.

Quán Âm thường được nhắc đến là chỉ “Thánh Quán Âm”, đại diện cho tất thảy các Hóa thân của ngài, thường được gọi “Chính Quán Âm”. Tượng tiêu chuẩn này đầu đội thiên quan, trên thiên quan có tượng Phật A Di Đà, ngồi xếp bằng, trong tay cầm hoa sen hoặc kết ấn định. Tượng cá thể thời cận đại thường là tượng Quán Âm Tống Tử trong tay cầm bình cam lộ cắm cành liễu hoặc ôm trẻ nhỏ, thân khoác áo tơi.

tượng Quán Âm tống tử
tượng Quán Âm tống tử

Shoptuongphat.com

2 thoughts on “Tượng Lục Quán Âm”

  1. Pingback: Tượng Quán Âm 1000 tay 1000 mắt - Shop Tượng Phật

  2. Pingback: Tượng Như Ý Luân Quán Âm - Shop Tượng Phật

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *