Tượng 32 Hóa thân của Quán Âm

TƯỢNG 32 HÓA THÂN CỦA QUÁN ÂM

32 Hóa thân là thuật ngữ trong Phật giáo, vì cứu khổ cứu nạn chúng sinh Bồ Tát Quán Âm hiển hóa 32 loại thân hình Ứng hóa thân khác nhau: Thân Phật, Duyên Giác, Thanh văn, Phạn vương, Đế Thích, Đại Tự Tại Thiên, Đại Tự Tại, Thiên Vương thái tử, Tỳ Sa Môn, Nhân vương, trưởng giả, cư sỹ, tể quan, Bà La Môn, tỳ khiêu, tỳ khiêu ni, ưu bà tắc, ưu bà di, phụ nữ, đồng nam, đồng nữ, Thiên, Long, Dạ xoa, Càn đạt bà, Ca lâu la, Atula, Khẩn na la, Ma hầu la già, nhân, phi nhân, thần Kim Cương Thủ. Những Hóa thân này phần lớn gặp tượng vẽ.

Shoptuongphat.com

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *