Tượng Bồ Tát Phổ Hiền có phong cách tạo hình đặc biệt

Tạo tượng Bát Đại Bồ Tát

Bát đại Bồ Tát có truyền thuyết khác nhau. Trong chùa viện thường có 8 vị Bồ Tát sau:

Bồ Tát Đại Thế Chí, tay cầm chày giáng ma và chuông xua đuổi tà ác, truyền bá pháp âm.

Bồ Tát Quán Thế Âm, tay cầm bình cam lộ và cành liễu, có thể cứu khổ cứu nạn chúng sinh. Khi chúng sinh gặp nạn, chỉ cần xưng niệm danh hiệu ngài tất sẽ ứng nghiệm.

Bồ Tát Văn Thù, tay cầm kinh thư và bảo kiếm biểu thị trí tuệ sắc bén, đoạn trừ phiền não và vô minh.

Bồ Tát Phổ Hiền trong tay cầm chày kim cương có thể thỏa mãn thiện nguyện của chúng sinh.

Bồ Tát Hư Không Tạng tay đỡ mặt trăng tượng trưng cho sự thanh tịnh.

Bồ Tát Trừ Cái Chướng tay đỡ mặt trời tượng trưng cho quang minh.

Bồ Tát Địa Tạng Vương tay cầm minh châu, tích trượng, có ý là “minh châu chiếu sáng mọi nơi cho đến tận cõi trời, tích tượng mở cửa địa ngục”, có thể thỏa mãn vô lượng thiện nguyện của chúng sinh.

Bồ Tát Di Lặc tay cầm pháp luân, hùng dũng tiến về phía trước, thề không lùi bước.

8 vị Bồ Tát ở trên đều có công năng riêng, hiển thị phép thần thông độ hóa hết thảy chúng sinh.

Shoptuongphat.com

4 thoughts on “Tạo tượng Bát Đại Bồ Tát”

  1. Pingback: Tạo tượng Bồ Tát Đại Thế Chí - Shop Tượng Phật

  2. Pingback: Hình tượng và Hóa thân của Bồ Tát Văn Thù - Shop Tượng Phật

  3. Pingback: Ý nghĩa hình tượng Bồ Tát Hư Không Tạng - Shop Tượng Phật

  4. Pingback: Nghệ thuật tạo tượng Bồ Tát trong Phật giáo Tạng truyền - Shop Tượng Phật

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *