Tượng Bồ Tát Văn Thù thư thái

Pháp vương Diêm La: Hộ pháp hóa hiện của Bồ Tát Văn Thù

Các giáo phái của Phật giáo Tạng truyền đều có thần Hộ pháp độc đáo riêng. Hộ pháp Diêm La là Hóa thân của Văn Thù, các giáo phái đều coi trọng, riêng phái Cách Lỗ đặc biệt tôn sùng. Phật giáo Tạng truyền luôn đề cao Tam căn bản, tức thượng sư, bản tôn và Hộ pháp. Tam căn bản được xem là suối nguồn của thành tựu, mà thượng sư, bản tôn và Hộ pháp của phái Cách Lỗ đều là Văn Thù, cho nên phái Cách Lỗ có danh hiệu riêng dành cho Văn Thù. Trong phái Cách Lỗ, tu pháp thượng sư Du già lấy đại sư Tông Khách Ba để quy y cảnh. Trong lịch sử, Tông Khách Ba lại được xem là Hóa thân của Văn Thù, trong một số kinh tục cũng đã phát hiện ra lời dự đoán của Phật Đà. Đại Uy Đức Bố Úy Kim Cương là bản tôn chủ tu của phái Cách Lỗ, mà vị bản tôn này cũng là do Văn Thù hóa hiện nên. Lại thêm Hộ pháp- Pháp Vương Diêm La mà phái Cách Lỗ coi trọng cũng là Hộ pháp do Văn Thù hóa hiện, cho nên mới có thuyết như vậy.

Tham khảo:

Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, Phật bản mệnh tuổi Mão

Mặt dây chuyền Văn Thù Bồ Tát cưỡi sư tử

Tương truyền rằng, giáo chủ của phái Cách Lỗ là đại sư Tông Khách Ba. Khi còn tại thế, ngài đã từng đem giáo pháp của phái giao lại cho Pháp vương Diêm La, cho nên Hộ pháp đó không phải là Hộ pháp chung của phái Cách Lỗ. Pháp vương Diêm La ở dưới bảo tọa của đại sư, những kẻ vô minh, vô đức khó mà được ở đó. Cần phải thông qua việc tu tập Ngũ bộ kinh luận và Tứ bộ mật tục, cuối cùng tu trì thành tựu thì mới có thể được lên bảo tọa của đại sư.

Tham khảo: nghệ thuật tạo tượng Bồ Tát Văn Thù

Shoptuongphat.com

1 thought on “Pháp vương Diêm La: Hộ pháp hóa hiện của Bồ Tát Văn Thù”

  1. Pingback: Hình tượng và Hóa thân của Bồ Tát Văn Thù - Shop Tượng Phật

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *