tranh thủy lục

Nghệ thuật tranh thủy lục trong Phật giáo

Pháp hội thủy lục thời kỳ Minh, Thanh là một nghi thức tôn giáo trọng đại trong Phật giáo. Một kỳ cử hành pháp hội thủy lục ít thì 7 ngày, nhiều thì 49 ngày, khi cử hành trong điện đường treo các tranh theo đề tài tôn giáo, gọi chung là “tranh thủy lục”. Tranh thủy lục nhiều khi có thể tới 100 hoặc 120 bức, ít thì 32 hoặc 72 bức, phân thành 2 bộ phận thượng đường và hạ đường.

Tranh thủy lục
Tranh thủy lục trong một ngôi chùa ở Hàn Quốc

Tranh thủy lục dùng ở thường đường có tượng Phật, tượng kinh điển, tượng Bồ Tát, tượng Duyên giác, tượng Thanh văn, tượng tổ sư của các tông phái, tượng người tiên cổ Ấn Độ, tượng minh chủ, tượng quỷ thần Hộ pháp và các tượng lớn khác.

Tranh thủy lục dùng ở hạ đường có tượng chư thiên, tượng Sơn thần, Thủy thần, tượng thần tiên Nho sỹ, các tượng thần thiện ác, tượng Atula, Diêm La Vương và quỷ tốt, tượng địa ngục, tượng súc sinh, tượng chúng sinh đang ở giai đoạn Trung ấm, tượng thổ địa thành hoàng. Nhưng trong tranh thủy lục ở hạ đường thường có các vị thần trong Đạo giáo.

Bút pháp của mỗi bức tượng không cố định, nhân vật có thể phân hay hợp, nhiều hay ít, nhưng cách vẽ mỗi bức đều có quy củ nhất định, giữ nguyên phong cách của thời Đường, Tống.

Phật bản mệnh

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *