Tượng Bồ Tát Văn Thù thư thái

Hoàng Văn Thù- Bồ Tát Văn Thù sắc thân màu vàng

Từ góc độ vai trò và trí tuệ của Bồ Tát Văn Thù có thể thấy rằng, Phật giáo Tạng truyền phân chia Văn Thù thành 7 loại. Đó là Quảng đại tuệ, Thậm thâm tuệ, Minh biện tuệ, Miễn tiệp tuệ, Tả tác tuệ, Biện luận tuệ và Diễn giảng tuệ.

Tham khảo:

Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, Phật bản mệnh tuổi Mão

Mặt dây chuyền Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát

Tượng Bồ Tát Văn Thù
Tượng Bồ Tát Văn Thù

Quảng đại tuệ là chỉ trí tuệ có thể lựa chọn luận giảng được tất thảy kinh điển mà không hề có một trở ngại nào. Thậm thâm tuệ chỉ trí tuệ biết được tất thảy chân tướng của sự vật, tức là trí tuệ tính không.

Minh biện tuệ là chỉ năng lực thấu suốt cả những nơi thâm sâu, vi diệu, có thể phân tích biện biệt cả những điểm huyễn hoặc trong kinh luận.

Mẫn tiệp tuệ là chỉ trí tuệ có thể đoán được những điều nghi vấn và quan điểm sai lầm một cách nhanh chóng, hơn nữa còn có thể nghe nhiều, nhớ lâu.

Tả tác tuệ là chỉ trí tuệ sáng tác chước thuật. Có nhiều người diễn giảng, biện luận tốt, nhưng lại không sáng tác được. Vì thế mà đạt được trí tuệ Tả tác tuệ cũng là điều có ý nghĩa quan trọng.

Biện luận tuệ là trí tuệ luận chứng logic đối với một mệnh đề nào đó, biện kinh trong Mật giáo Tạng truyền thuộc loại trí tuệ này.

Diễn giảng tuệ là trí tuệ của năng lực khai phát, diễn giàng, được xem là trí tuệ cần có của bậc pháp sư.

Trong 7 loại trí tuệ này, 4 loại trước thuộc vào trí tuệ tự lợi, còn 3 loại sau thuộc vào trí tuệ lợi tha.

Tu trì pháp môn Bồ Tát Văn Thù tuy có thể đạt được 7 loại trí tuệ nói trên nhưng quan trọng nhất phải khai phát được Thậm thâm tuệ. Thông qua việc tu trì pháp môn Hoàng Văn Thù, chúng ta có thể đạt được trí tuệ thông đạt tính không, phá trừ sự chấp trước và mơ hồ đối với biểu hiện bên ngoài của sự vật. Từ đó phá bỏ ảo tưởng, đạt được sự tự tại và giải thoát của nội tâm.

Tham khảo: nghệ thuật tạo tượng Bồ Tát Văn Thù

Shoptuongphat.com

1 thought on “Hoàng Văn Thù- Bồ Tát Văn Thù sắc thân màu vàng”

  1. Pingback: Hình tượng và Hóa thân của Bồ Tát Văn Thù - Shop Tượng Phật

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *