Tượng Quán Âm cưỡi Kim Mao Hống khoảng thế kỷ 13-15, Trung Quốc

Hình tượng Bồ Tát Quán Âm cưỡi Kim Mao Hống

Bồ Tát Quán Thế Âm là Hóa thân từ bi. Ngài dùng đại trí tuệ viên thông quán chiếu chúng sinh khắp 6 cõi. Khi nghe thấy có người niệm danh hiệu, ngài lập tức tìm đến nơi âm thanh phát ra để giải cứu.

Tiếng Phạn: AVALOKITESVARA (A Phọc Lư Tích Đa Y Thấp Thành La – Quán-Thế-Âm), trong đó “Quán” nghĩa là dùng đại trí tuệ để quán chiếu, “Thế” là chỉ Tam thế 6 cõi là trời, A tu la, người, súc sinh, quỷ đói và địa ngục, “Âm” là âm thanh khẩn cầu của chúng sinh trong 6 cõi khi gặp nguy nan.

Tượng Quán Âm cưỡi Kim Mao Hống khoảng thế kỷ 13-15, Trung Quốc
Tượng Quán Âm cưỡi Kim Mao Hống khoảng thế kỷ 13-15, Trung Quốc

Thủ ấn: Tay phải đặt trước ngực kết ấn Kỳ khắc, tượng trưng cho sự phá vỡ và hàng phục.

Vật cầm: Tay trái cầm bình tịnh thủy, trong bình có cắm cành cây dương liễu, biểu thị cứu khổ, cứu nạn.

Vật cưỡi: ngồi xếp bằng trên lưng kim mao hống (loài thú giống như kỳ lân). Đây là đặc điểm nhận biết chính của Bồ Tát Quán Thế Âm.

Shoptuongphat.com

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *