Tượng Quán Âm 2 tay

Hình tượng Bồ Tát Quán Âm 2 tay

Bồ Tát Quán Thế Âm là vị tôn thần được tín ngưỡng thịnh hành nhất. Trong Phật giáo Tạng truyền, Bồ Tát Quán Thế Âm có địa vị vô cùng đặc biệt: Tùng Tán Can Bố, người sáng lập vương quốc cổ đại ở Tây Tạng và Đại Lại Lạt Ma đều được coi là hiện thân của Bồ Tát Quán Thế Âm. Tâm chú Lục tự đại minh của ngài là chân ngôn trì tụng hàng ngày của người dân tộc Tạng.

Tượng Quán Âm 2 tay
Tượng Quán Âm 2 tay, tay trái kết ấn thuyết pháp

Tư thế: Ngồi kiết già trên tòa hoa sen

Vật cầm: Tay trái kết ấn Thuyết pháp, đồng thời cầm một cành hoa sen đã nở.

Thủ ấn: Tay phải kết ấn xúc địa, tượng trưng cho sức mạnh hàng ma.

Shoptuongphat.com

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *