Tượng Bồ Tát Phổ Hiền cổ ở Ấn Độ

Hình tượng Bồ Tát Phổ Hiền cưỡi voi

Bồ Tát Phổ Hiền là một trong Tứ đại Bồ Tát của Phật giáo, là bậc thánh Đại thừa đầy đủ vô lượng nguyện hạnh, phổ hiện ở tất thảy Phật quốc. Ngài và Bồ Tát Văn Thù cùng được xem là thị giả của Phật Thích Ca Mâu Ni. 2 ngài đứng đầu trong tất thảy Bồ Tát, trợ duyên cho việc tuyên dương hóa đạo nhiếp ích của Như Lai.

Tham khảo:

Phổ Hiền Bồ Tát, Phật bản mệnh tuổi Thìn

Mặt dây chuyền Phổ Hiền Bồ Tát

Thủ ấn: Tay phải kết ấn Vô úy, tượng trưng cho việc phổ độ quyết tâm của chúng sinh.

Vật cầm: tay trái cầm kinh thư.

Vật cưỡi: Ngài cưỡi trên 1 con voi trắng. Voi trắng có 6 ngà tượng trưng cho Lục độ trong Phật pháp.

Tượng Bồ Tát Phổ Hiền cổ ở Ấn Độ
Tượng Bồ Tát Phổ Hiền cổ ở Ấn Độ
Tượng Bồ Tát Phổ Hiền cưỡi voi thời Minh, Trung Quốc (thế kỷ 16-17)
Tượng Bồ Tát Phổ Hiền cưỡi voi thời Minh, Trung Quốc (thế kỷ 16-17)

Shoptuongphat.com

1 thought on “Hình tượng Bồ Tát Phổ Hiền cưỡi voi”

  1. Pingback: Ý nghĩa và hình tượng Bồ Tát Phổ Hiền - Shop Tượng Phật

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *