Tượng đầu Bồ Tát Đại Thế Chí

Chuyện về Bồ Tát Đại Thế Chí

Căn cứ vào những ghi chép trong Bi hoa kinh, khi Phật quá khứ A Di Đà còn là Chuyển luân vương thì Bồ Tát Đại Thế Chí là vương tử thứ hai, tên chữ là “Ni Ma”.

Tượng Bồ Tát Đại Thế Chí đứng (thế kỷ 16-17)
Tượng Bồ Tát Đại Thế Chí đứng (thế kỷ 16-17)

Bấy giờ Bảo Tạng Như Lai là Chuyển luân vương (Phật A Di Đà) và thái tử thứ nhất (Bồ Tát Quán Thế Âm) sau khi được truyền thụ giáo pháp xong vương tử thứ hai là Ni Ma nói với Phật Đà rằng: “Bạch Thế Tôn, nếu như con nguyện lấy phúc đức thiện căn thân, khẩu, ý thanh tịnh vô nhiễm của mình để hồi hướng A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề, nguyện được phổ chiếu như công đức của Phật quang minh (tức Bồ Tát Quán Thế Âm) khi mới thành Phật. Vậy trước tiên con nguyện thỉnh Phật chuyển đại pháp luân. Con nguyện được theo ngài để thuyết pháp độ hóa, thi hành đạo Bồ Tát để lợi ích chúng sinh hữu tình. Cho đến khi Phật nhập niết bàn, chính pháp tận diệt thì con vẫn nguyện bổ xứ Phật vị viên mãn thành tựu vô thượng Chính đẳng Chính giác. Sau khi con thành Phật sẽ làm chủng chủng Phật sự để hoằng dương Phật pháp, lợi ích chúng sinh; làm chủng chủng Phật sự để thanh tịnh trang nghiêm thế giới quốc thổ. Sau khi con nhập niết bàn thì trong thời gian trụ thế chính pháp con đều nguyện cùng với Phật phổ chiếu công đức của Phật quang minh, bình đẳng chẳng khác”. Lúc này Bảo Tạng Như Lai mới nói với vị vương tử thứ hai rằng: “nay con nguyện nhiếp thụ thanh tịnh trang nghiêm thế giới quốc thổ thì ắt định như sở nguyện. Con sẽ được như nguyện ở thế giới thanh tịnh thù thắng nhất, thành tựu vô thượng Chính đẳng Chính giác, với danh hiệu là Thiện Trụ Trân Bảo Sơn Vương Như Lai. Do con phát nguyện nhiếp thụ thế giới quảng đại thù thắng thanh tịnh trang nghiêm, vì vậy con được mệnh danh là “Đắc Đại Thế”. Bồ Tát Đại Thế Chí cùng với Bồ Tát Quán Thế Âm cùng hạnh nguyện. Từ vô lượng kiếp đến nay, cả hai vị bản tôn đều không làm trái với lời nguyện, cho đến khi đạt đến cõi tịnh độ trang nghiêm thì đều thành Phật. Công đức tu tập của hai vị Bồ Tát cũng không có sự khác biệt.

Tượng đầu Bồ Tát Đại Thế Chí
Tượng đầu Bồ Tát Đại Thế Chí

Tham khảo:

Ý nghĩa hình tượng Bồ Tát Đại Thế Chí

Phật bản mệnh tuổi Ngọ

Mặt dây chuyền Đại Thế Chí Bồ Tát

Shoptuongphat.com

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *