Vật cầm của Đại Nhật Như Lai

Đại Nhật Như Lai là bản tôn, đồng thời là Phật căn bản tối thượng được Mật giáo đặc biệt cung phụng. Kinh điển căn bản là Đại nhật kinh sớ, bất luận trong Kim cương giới hay Thai tạng giới của Đông mật hay trong Sự bộ, Hành bộ của Tạng Mật, ngài đều […]

Nghi thức tu trì của Đại Nhật Như Lai

Nghi thức tu trì của Đại Nhật Như Lai tương đối phức tạp, trong đàn thành có 117 vị Phật, có vô vàn chú ngữ và thủ ấn, biến hóa khôn lường. Tham khảo: Đại Nhật Như Lai, Phật bản mệnh tuổi Thân Mặt dây chuyền Đại Nhật Như Lai NGHI THỨC TU TRÌ CỦA […]

Đại Nhật Như Lai trong Phật giáo Tạng truyền

ĐẠI NHẬT NHƯ LAI Đại Nhật Như Lai là Phật Tỳ Lô Giá Na, nghĩa là ánh sáng mặt trời phổ chiếu khắp mọi nơi. Kinh điển căn bản của ngài là Đại nhật kinh. Bất luận trong Kim cương giới hay Thai tạng giới của Đông Mật hoặc trong Sự bộ, Hành bộ của […]