Bồ Tát

Tượng đầu Bồ Tát Đại Thế Chí

Bồ Tát trong Phật giáo Tạng truyền

Bồ Tát tên đầy đủ là Bồ Đề Tát Đỏa, tiếng Phạn là Bodhisattva, dịch nghĩa là “giác hữu tình”, “người có tâm từ bi rộng lớn”. Bồ Tát vừa là “chúng sinh giác ngộ”, lấy việc giác ngộ người khác làm hạnh nguyện tu trì. Địa vị của Bồ Tát đứng sau Phật, là …

Bồ Tát trong Phật giáo Tạng truyền Read More »

Nghệ thuật tạo tượng Bồ Tát trong Phật giáo Tạng truyền

Chủng loại và hình thức tạo tượng của Bồ Tát trong Phật giáo Tạng truyền nhiều hơn Phật giáo Hán truyền. Hơn nữa, các nhân vật lịch sử như Tùng Tán Can Bố, Xích Tùng Đức Tán, công chúa Văn Thành, công chúa Xích Tôn cũng liệt vào hàng các Bồ Tát, có vị trí …

Nghệ thuật tạo tượng Bồ Tát trong Phật giáo Tạng truyền Read More »