Bồ Tát trong Phật giáo Tạng truyền

Bồ Tát tên đầy đủ là Bồ Đề Tát Đỏa, tiếng Phạn là Bodhisattva, dịch nghĩa là “giác hữu tình”, “người có tâm từ bi rộng lớn”. Bồ Tát vừa là “chúng sinh giác ngộ”, lấy việc giác ngộ người khác làm hạnh nguyện tu trì. Địa vị của Bồ Tát đứng sau Phật, là […]

Nghệ thuật tạo tượng Bồ Tát trong Phật giáo Tạng truyền

Chủng loại và hình thức tạo tượng của Bồ Tát trong Phật giáo Tạng truyền nhiều hơn Phật giáo Hán truyền. Hơn nữa, các nhân vật lịch sử như Tùng Tán Can Bố, Xích Tùng Đức Tán, công chúa Văn Thành, công chúa Xích Tôn cũng liệt vào hàng các Bồ Tát, có vị trí […]

Tạo tượng Bát Đại Bồ Tát

Bát đại Bồ Tát có truyền thuyết khác nhau. Trong chùa viện thường có 8 vị Bồ Tát sau: Bồ Tát Đại Thế Chí, tay cầm chày giáng ma và chuông xua đuổi tà ác, truyền bá pháp âm. Bồ Tát Quán Thế Âm, tay cầm bình cam lộ và cành liễu, có thể cứu […]

Nghệ thuật tạo tượng Bồ Tát

Tượng Bồ Tát phần lớn điêu khắc thành đầu đội bảo quan, búi tóc cao, để lộ thân trên hoặc choàng khăn, cổ đeo chuỗi ngọc hoặc trang sức hình hai con rắn, dưới mặc váy rộng kiểu ruột dê… Ý nghĩa Bồ Tát Bồ Tát dịch âm từ tiếng Phạn, gọi tắt là Bồ […]