Hình tượng Bồ Tát Văn Thù cưỡi sư tử

Bồ Tát Văn Thù là hóa thân của trí tuệ Phật Đà. Phật giáo cho rằng, tu trì pháp môn Bồ Tát Văn Thù có thể nhanh chóng được gia trì, từ đó dễ dàng đạt được trí tuệ thế gian và xuất thế gian.

Tham khảo:

Văn Thù Bồ Tát, Phật bản mệnh tuổi Mão

Mặt dây chuyền Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát

Ý nghĩa tên gọi của Bồ Tát Văn Thù

Tên tiếng Phạn: MANJU SRI

MANJU hay Man Thù, Văn Thù, nghĩa là “diệu”;

SRI hay Sư Lợi, cát tường, nghĩa là “đức”;

MANJU SRI hay Văn Thù Sư Lợi nghĩa là “diệu đức”, biểu thị trí tuệ đứng đầu trong những thứ thuộc về sở hữu của Bồ Tát.

Hình tượng Bồ Tát Văn Thù cưỡi sư tử

Tượng Bồ Tát Văn Thù cưỡi sư tử
Tượng Bồ Tát Văn Thù cưỡi sư tử

Tư thế: ngài trong tư thế ngồi du hý trên bảo tọa hoa sen.

Trang sức: Tóc kết thành 5 búi, đại biểu cho ngũ trí của Đại Nhật Như Lai.

Vật cưỡi: Vật cưỡi là sư tử, đây là đặc trưng nhận biết chủ yếu nhất của Bồ Tát Văn Thù.

Tham khảo: nghệ thuật tạo tượng Bồ Tát Văn Thù

Shoptuongphat.com

 

Đạo tràng nhân gian của Bồ Tát Văn Thù

Trong bộ Hoa nghiêm kinh – Bồ Tát trụ xứ phẩm có kể câu chuyện: Ở vùng Đông Bắc có một nơi được gọi là núi Thanh Lương. Nơi đây có vị Bồ Tát được gọi là Văn Thù Sư Lợi. Ngài và quyến thuộc cùng với các vị Bồ Tát khác, tổng cộng tới 1 vạn người thường xuyên diễn giảng, thuyết pháp ở núi đó.

Tham khảo:

Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, Phật bản mệnh tuổi Mão

Mặt dây chuyền Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát

Ngũ Đài Sơn
Ngũ Đài Sơn

Núi Ngũ Đài thuộc Sơn Tây – Trung Quốc, nơi đây quanh năm có tuyết bao phủ, mùa hè mà vẫn lạnh căm căm. Vì chưa bao giờ có không khí nóng nực cho nên núi mới được gọi là núi Thanh Lương. Chính vì thế mà chúng nhân đã lấy núi Ngũ Đài để làm đạo tràng cho Bồ Tát Văn Thù. Lâu dần, nơi đây đã trở thành thánh địa mà tín chúng đổ về để kính lễ Bồ Tát Văn Thù. Cho đến nay, trên núi Ngũ Đài vẫn còn lưu lại những di tích sau khi Bồ Tát Văn Thù hiển linh, chẳng hạn như tháp Cúng tóc của Văn Thù.

Tham khảo: nghệ thuật tạo tượng Phật trong chùa miếu

Shoptuongphat.com

Pháp vương Diêm La: Hộ pháp hóa hiện của Bồ Tát Văn Thù

Các giáo phái của Phật giáo Tạng truyền đều có thần Hộ pháp độc đáo riêng. Hộ pháp Diêm La là Hóa thân của Văn Thù, các giáo phái đều coi trọng, riêng phái Cách Lỗ đặc biệt tôn sùng. Phật giáo Tạng truyền luôn đề cao Tam căn bản, tức thượng sư, bản tôn và Hộ pháp. Tam căn bản được xem là suối nguồn của thành tựu, mà thượng sư, bản tôn và Hộ pháp của phái Cách Lỗ đều là Văn Thù, cho nên phái Cách Lỗ có danh hiệu riêng dành cho Văn Thù. Trong phái Cách Lỗ, tu pháp thượng sư Du già lấy đại sư Tông Khách Ba để quy y cảnh. Trong lịch sử, Tông Khách Ba lại được xem là Hóa thân của Văn Thù, trong một số kinh tục cũng đã phát hiện ra lời dự đoán của Phật Đà. Đại Uy Đức Bố Úy Kim Cương là bản tôn chủ tu của phái Cách Lỗ, mà vị bản tôn này cũng là do Văn Thù hóa hiện nên. Lại thêm Hộ pháp- Pháp Vương Diêm La mà phái Cách Lỗ coi trọng cũng là Hộ pháp do Văn Thù hóa hiện, cho nên mới có thuyết như vậy.

Tham khảo:

Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, Phật bản mệnh tuổi Mão

Mặt dây chuyền Văn Thù Bồ Tát cưỡi sư tử

Tương truyền rằng, giáo chủ của phái Cách Lỗ là đại sư Tông Khách Ba. Khi còn tại thế, ngài đã từng đem giáo pháp của phái giao lại cho Pháp vương Diêm La, cho nên Hộ pháp đó không phải là Hộ pháp chung của phái Cách Lỗ. Pháp vương Diêm La ở dưới bảo tọa của đại sư, những kẻ vô minh, vô đức khó mà được ở đó. Cần phải thông qua việc tu tập Ngũ bộ kinh luận và Tứ bộ mật tục, cuối cùng tu trì thành tựu thì mới có thể được lên bảo tọa của đại sư.

Tham khảo: nghệ thuật tạo tượng Bồ Tát Văn Thù

Shoptuongphat.com

Đại Uy Đức Kim Cương: Hóa thân phẫn nộ của Bồ Tát Văn Thù

Đại Uy Đức, tên tiếng Phạn là Vajra Bhaira, tên tiếng Tạng là Dorje Jigje, nghĩa là Bố Úy Kim Cương. Pháp hệ này bắt nguồn như sau: Từ thời xa xưa, bậc đại thành tựu của Ấn Độ cổ đại là Lạp Lý Đạt đã tu được pháp môn này ở thánh địa Ô Trượng Na (Udyana). Về sau pháp môn này được lưu truyền rộng rãi ở Ấn Độ. Vào thế kỷ thứ IX sau Công nguyên, nhờ đại sư Nhiệt La- Đa Cát Trát mà pháp môn này được truyền bá đến đất Tạng.

Tham khảo:

Văn Thù Bồ Tát, Phật bản mệnh tuổi Mão

Mặt dây chuyền Văn Thù Bồ Tát

Đại Uy Đức Kim Cương, hóa thân phẫn nộ của Bồ Tát Văn Thù
Đại Uy Đức Kim Cương, hóa thân phẫn nộ của Bồ Tát Văn Thù

Ở Tây Tạng, Đại Uy Đức Kim Cương thường được xem là cách gọi chung của Bố Úy Kim Cương, Hồng Nhã Mạn Đạt Ca và Hắc Nhã Mạn Đạt Ca. Bản tục của 3 bản tôn này đều thuộc vào bộ Phụ tục của Vô thượng Mật, hơn nữa lại kiêm cả những điểm trọng yếu của phép tu Mẫu tục. Tuy đều thuộc vào Đại Uy Đức, nhưng Bố Úy Kim Cương hợp tu văn võ về sau đã được đại sư Tông Khách Ba của phái Cách Lỗ tôn sùng và ủng hộ. Do đó pháp hệ này được lưu hành phổ biến trong phái Cách Lỗ. Mấy chục năm trở lại đây, từ khi Pháp sư Năng Hải nhập Tạng học pháp và phiên dịch các nghi thức kinh luân, dựng tăng đoàn thì trong các đệ tử của ngài những người đạt được thành tựu đều tu tập bản tôn Đại Uy Đức Kim Cương.

Nói chung, Bố Úy Kim Cương có phép tu (Độc hùng Đại Úy Đức) và 13 bản tôn. Đàn thành Độc hùng, tuy chỉ có một bản tôn nhưng có đặc điểm tịnh hóa vô thượng. Đó chính là điểm thù thắng của Độc hùng Đại Úy Đức.

Đại Uy Đức là do Phật Đà truyền lại khi ngài hàng phục Diêm La. Cho nên, người tu trì Đại Uy Đức Kim Cương đều có sự gia trì thù thắng về phương diện trường thọ. Tương truyền, có 3 loại Tử chủ Diêm la là Ngoại tử chủ Diêm La, Nội tử chủ Diêm La và Mật tử chủ Diêm La. Ngoại Diêm La là chỉ Diêm La ở phương Nam, để phục được Ngoại Diêm La thì cần tu Đại Uy Đức Kim Cương giai đoạn tụng đọc kim cương viên mãn. Nội Diêm La là chỉ nghiệp khí lưu động ở hai bên mạch trái và mạch phải, tu trì Đại Uy Đức Kim Cương giai đoạn viên mãn kim cương tụng đẳng pháp có thể khiến cho khí nhập vào trung mạch để đối trị lại Nội Diêm La. Mật Diêm La chỉ tâm thức phân biệt lưu động ở trong 2 mạch, tu trì Đại Uy Đức viên mãn có thể khiến cho tâm thức nhập vào trung mạch để đối trị lại Mật Diêm La.

Tham khảo: nghệ thuật tạo tượng Bồ Tát Văn Thù

Shoptuongphat.com

Bồ Tát Hắc Văn Thù trong Phật giáo Tạng truyền

Trong phái Tát Ca của Phật giáo Tạng truyền có lưu truyền một loại pháp môn thù thắng được gọi là Thập tam kim pháp. Bao gồm Tam không hành, Đại tam hồng, Tiểu tam hồng cho đến cả Không Hành Mẫu mặt sư tử, Hồng thần tài, Thiên nữ bất tử và Hắc Văn Thù. Trong lịch sử, muốn được 13 loại kim pháp này cần phải đem vàng quý ra để cầu học. Hơn nữa cần lưu truyền đến những vùng bên ngoài chùa viện của phái Tát Ca. Điều đó cho thấy rõ sự trân quý của 1 loại kim pháp này. Hắc Văn Thù được cho là 1 trong 13 kim pháp nói trên. Về sau ngài được lưu truyền trong phái Cách Lỗ, được đặc biệt coi trọng. Vì có thể gia trì nhanh chóng, trừ chướng nạn, bệnh tật mà ngài trở nên nổi tiếng.

Tham khảo:

Văn Thù Bồ Tát, Phật bản mệnh tuổi Mão

Mặt dây chuyền Văn Thù Bồ Tát

Dân tộc Tạng đặc biệt đề cao tín ngưỡng tôn giáo. Sau khi có người mất, dựa theo nghi thức Phật giáo mà lưu lại thi thể từ 3 đến 7 ngày, thậm chí 49 ngày. Trong thời gian đó, cần phải kính thỉnh tăng nhân đến tụng kinh, cầu siêu cho vong hồn người mất. Trong thời kỳ này có những thể xác xảy ra sự biến đổi lạ lùng. Bỗng nhiên thể xác có thể dựng đứng, đuổi theo người khác, nhưng lại không thể nào cúi lưng xuống được. Chính vì thế, mọi người đã sửa cho kệ cửa thấp xuống, khiến cho thể xác biến đổi không thể ra ngoài được. Tương truyền rằng, tu trì theo Hắc Văn Thù có một câu chuyện dùng để trị loại xác biến đổi này.

Ý nghĩa hình tượng Bồ Tát Hắc Văn Thù

Hình tượng của Hắc Văn Thù cũng có sự khác biệt với các Văn Thù khác. Trong khi Hoàng Văn Thù và Bạch Văn Thù đều thị hiện tướng tịch tĩnh, Hắc Văn Thù lại thị hiện tướng phẫn nộ. Hắc Văn Thù sắc thân đen láy hoặc có màu xanh thẫm, có 1 mặt 2 tay, tay phải cầm kiếm, tay trái cầm nhành hoa sen vươn tới gần tai trái và duỗi ra trước ngực. Trên bông hoa sẽ có đặt Bát nhã bát thiên tụng, toàn thân trang sức vòng và châu báu. Ngài có tướng phẫn nộ, có 3 mắt, ngồi kiết già kim cương ở giữa quầng lửa trí tuệ.

Tượng Hắc Văn Thù tay phải cầm kiếm, tay trái cầm bát nhã kinh
Tượng Hắc Văn Thù tay phải cầm kiếm, tay trái cầm bát nhã kinh

Ngoài hình tượng và tư thế ngồi như vậy, Hắc Văn Thù còn có tư thế ngồi khác khá quen thuộc trong phái Cách Lỗ. Đó là hình tượng mà quốc sư Chương Gia khi tu trì Hắc Văn Thù đã tận mắt nhìn thấy. Do đó, quốc sư Chương Gia đã soạn ra thiên Hắc Văn Thù minh vương hiện chứng nghi chấp để truyền thụ cho các đệ tử. Nội dung của nghi thức này đơn giản, ngắn gọn, không có những trình tự phức tạp, rườm rà như các nghi thức khác nhưng công dụng lại vô dùng mạnh mẽ. Nếu hằng ngày vào buổi sáng sớm mà tụng niệm lời chú ngữ của nghi thức đó 21 lần có thể đoạn trừ được chướng ngại, đạt được trí tuệ và sư gia trì giáng ma.

Hắc Văn Thù trong tư thế đứng có 1 mặt 2 tay, tay phải cầm kiếm trí tuệ, biểu thị cho đoạn trừ tất thảy chướng ngại; tay trái đỡ hộp Bát nhã bát thiên tụng, một nửa mái tóc trên đầu ngài dựng đứng lên, một nửa còn lại thì rủ xuống. Hắc Văn Thù có bụng tròn mà phệ xuống, thân dưới mặc váy da hổ, đầu đội mũ có 5 đầu lâu, cổ đeo vòng niệm châu xuyên 50 chiếc đầu lâu. Chiếc vòng này không ngụ ý Hắc Văn Thù sát sinh mà biểu thị ý nghĩa trí tuệ của ngài. Những chiếc đầu lâu đó do trí tuệ của Hắc Văn Thù hóa hiện ra, mỗi một chiếc đều diễn giải được Phật pháp. Thể tính trong mắt của Hắc Văn Thù là 3 chữ “ham”, “ram”, “vam”. “Ham” đại biểu cho gió lớn, “ram” đại biểu cho lửa”, “vam” đại biểu cho nước lớn. 3 chữ “ham”, “ram”, “vam” được phân chia để biểu thị mắt phải, mắt trái và mắt giữa.

Nếu quan sát kỹ sẽ phát hiện trên đầu bản tôn có đầu của Phật Bất Không Thành Tựu rất nhỏ, sắc xanh. Điều này đại biểu cho sự tu trì căn bản thượng sư của chính mình, đồng thời cũng biểu thị bản tôn thuộc vào bộ Phật Bất Không Thành Tựu. Hắc Văn Thù hiện tướng phẫn nộ, có 3 mắt. Ngài đứng trên quầng lửa trí tuệ, toàn thân trang sức vô số vòng và châu báu.

Do Hắc Văn Thù ngoài việc có thể giúp người tu trì tăng trưởng trí tuệ, pháp môn này còn giúp tiêu trừ ma chướng, trừ những chứng bệnh nan y, phòng ngừa ôn dịch, đối trị những bất lợi lưu niên. Vì vậy có nhiều tín đồ Phật giáo từ trước lúc gà gáy đã thức dậy để tu trì nghi thức Hắc Văn Thù, tụng niệm chú ngữ của ngài để cầu được gia trì.

Tham khảo: nghệ thuật tạo tượng Bồ Tát Văn Thù

Shoptuongphat.com

Ý nghĩa hình tượng Bồ Tát Bạch Văn Thù

Bạch Văn Thù là một trong những Hóa thân của Bồ Tát Văn Thù. Phật giáo Tạng truyền cũng gọi Bạch Văn Thù là Trí tuệ luân Văn Thù. Bởi vì, vị bản tôn này có thể ban cho chúng ta trí tuệ vô cùng nhạy bén. Đặc biệt là đối với sự tăng trưởng khả năng ghi nhớ, trí tuệ mẫn tiệp cùng với khả năng diễn giảng, biện luận ngài đều mang đến hiệu quả đặc biệt.

Tham khảo:

Văn Thù Sư Lợi, Phật bản mệnh tuổi Mão

Mặt dây chuyền Văn Thù Bồ Tát

Tượng Bồ Tát Văn Thù
Tượng Bồ Tát Văn Thù khắc trên đá, Phật Sơn, Trung Quốc

Dung mạo: Đầu đội bảo quan, nét mặt vui vẻ, thể hiện trí tuệ thấu suốt tất thảy giống như đồng tử 16 tuổi.

Vật cầm: Tay phải cầm một nhành hoa Ô ba lạp, trên bông hoa có bộ Bát nhã kinh, biểu thị trí tuệ của ngài bắt nguồn từ kinh này. Trên đó còn có thanh kiếm trí tuệ dựng đứng, lưỡi kiếm có quầng lửa cháy sáng rực, biểu thị lấy kiếm trí tuệ để đoạn trừ tất thảy những trói buộc, chấp trước trong nội tâm.

Thủ ấn: Tay trái kết ấn Dữ nguyện, tượng trưng cho sự thỏa mãn thỉnh cầu và nguyện vọng của chúng sinh.

Thời kỳ Dân quốc, pháp sư Năng Hải khi nhập Tạng học pháp đã kể lại một câu chuyện mà bản thân trải nghiệm cùng với thượng sư của mình (đại sư Tây Tạng là Khang Tát Nhân Ba Thiết). Tương truyền đại sư tu trì pháp môn Bạch Văn Thù đạt thành tự nhất định. Bấy giờ ở đất tạng có truyền thống khẩu truyền toàn bộ Đại tạng kinh, do đó đại sư đã đem Cam châu nhĩ và Đan châu nhĩ tụng qua một lần cho chúng tăng nghe. Thông thường, phải qua thời gian ít nhất là 1 năm mới đọc hết được. Khang Tát Nhân Ba Thiết chỉ trong vòng thời gian 3 tháng ngắn ngủi đã truyền xong. Ngài có được năng lực siêu phàm này là nhờ vào việc tu trì pháp môn Bạch Văn Thù.

Bạch Văn Thù có nhiều loại truyền thừa, do đó hình tượng của bản tôn cũng có sự khác biệt. Hình tượng thường thấy nhất về Bạch Văn Thù được miêu tả như sau: Toàn thân trắng như tuyết, tịnh khiết như thủy tinh, ngài có một mặt hai tay, thân hơi nghiêng về bên trái. Hai tay kết ấn thuyết pháp đặt ở trước ngực, mỗi tay cầm một nhành hoa Ô ba lạp.  Trên nhành hoa bên tay phải có một thanh kiếm trí tuệ, đầu lưỡi kiếm phát quầng lửa sáng lấp lánh. Biểu thị cho việc lấy kiếm trí tuệ chặt đứt tất thảy chấp trước, trói buộc nội tâm; tay trái duỗi ra đưa sát nhành hoa sang bên tai trái, trên nhành hoa có hộp đựng bộ Bát nhã kinh, biểu thị cho trí tuệ đều bắt nguồn từ kinh điển này. Ngài đội bảo quan, vật trang sức có vòng khuyên tai, vòng đeo cổ, vòng kiềng, các vòng đeo ở tay và chân đều được làm từ các loại châu báu quý hiếm. Tóc ngài kết thành 5 búi, màu tóc đen láy, trên các búi tóc có gắn ngọc như ý. Ngài như đang mỉm cười, thể hiện trí tuệ thấu suốt tất thảy giống như đồng tử 16 tuổi, trong tư thế ngồi kiết già trên nguyệt luân hoa sen. Bạch Văn Thù còn có một loại hình tượng khác, điểm khác biệt là tay phải không cầm kiếm và hoa, hoa trên tay trái có đặt Bát nhã kinh, trên đó có thanh kiếm trí tuệ dựng đứng.

Tham khảo: nghệ thuật tạo tượng Bồ Tát Văn Thù

Shoptuongphat.com

Bạch Văn Thù- Bồ Tát của trí nhớ siêu phàm

Phật giáo Tạng truyền cũng gọi Bạch Văn Thù là Trí tuệ luân Văn Thù, bởi vì vị bản tôn này có thể ban cho chúng sinh trí nhớ, năng lực và sự nhạy bén. Đặc biệt đối với sự tăng trưởng khả năng ghi nhớ, trí tuệ mẫn tiệp cùng với khả năng diễn giảng, biện luận ngài đều có thể mang đến hiệu quả đặc biệt.

Tham khảo:

Văn Thù Sư Lợi cưỡi sư tử, Phật bản mệnh tuổi Mão

Mặt dây chuyền Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát

Tượng Bồ Tát Văn Thù
Tượng Bồ Tát Văn Thù khắc trên đá, Phật Sơn, Trung Quốc

Trong thời kỳ của Phật Thích Ca vào khoảng 2500 năm trước, khi chưa có sự lưu truyền của kinh điển bằng văn tự, giáo lý của Phật Đà ghi chép lại thành kinh điển văn tự sau khi Phật Đà nhập Niết bàn, do tôn giả A Nan học thuộc và đệ tử của ngài chép lại. Kinh điển của Phật giáo có khoảng hơn 8000 quyển, có thể chất cao như núi. Đối với người hiện đại, thực khó tin rằng với một lượng kinh điển đồ sộ lại được hình thành từ trí nhớ của một người. Nhưng Phật giáo cho rằng, thông qua sự tu trì chúng ta có thể khai phát được sức ghi nhớ siêu phàm, từ đó đạt được khả năng lướt qua đã nhớ, nghe qua đã thuộc. Bạch Văn Thù chính là vị bản tôn có năng lực siêu phàm như vậy.

Không những vậy, tu trì pháp môn Bạch Văn Thù còn có thể giúp tăng trưởng mẫn tiệp tuệ, từ đó đạt được trí tuệ “ngôn mật gia trì”. Người tu trì có thể khiến cho miệng lưỡi của mình trở nên khéo léo một cách lạ thường. Với người khác phải cần một ngày mới có thể đọc xong một bài văn chương nhưng người tu trì thành tựu pháp môn Bạch Văn Thù trong vòng mấy tiếng đã đọc xong. Điều này thực là siêu việt lạ thường.

Tham khảo: nghệ thuật tạo tượng Bồ Tát Văn Thù

Shoptuongphat.com

 

Ý nghĩa hình tượng Bồ Tát Hoàng Văn Thù

Hoàng Văn Thù là một trong những Hóa thân của Bồ Tát Văn Thù. Thông qua tu trì pháp môn Hoàng Văn Thù có thể đạt được trí tuệ thông đạt tính không, phá trừ chấp trước và mơ hồ, đạt được sự tự tại và giải thoát của nội tâm.

Tham khảo:

Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, Phật bản mệnh tuổi Mão

Mặt dây chuyền Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát

Thủ ấn: Tay trái kết ấn Thuyết pháp, tượng trưng cho ngài thuyết pháp vì chúng sinh.

Vật cầm: Tay phải cầm kiếm giơ ngang hướng lên không trung, biểu thị kiếm trí tuệ có thể chặt đứt tất thảy sự chấp trước và trói buộc. Tay trái cầm nhành hoa Ô ba lạp đặt trước ngực, nhành hoa vương đến bên tai trái, trên bông hoa có Bát nhã kinh đựng trong hộp, biểu thị trí tuệ của ngài xuất phát từ kinh điển này.

Tượng Bồ Tát Văn Thù
Tượng Bồ Tát Văn Thù

Hoàng Văn Thù có 1 mặt 2 tay, ngài có sắc thân màu vàng, thân hơi nghiêng về bên trái. Tay phải ngài cầm kiếm giơ ngang hướng lên không trung, biểu thị kiếm trí tuệ có thể chặt đứt tất thảy sự chấp trước và trói buộc nội tâm chúng sinh. Tay trái ngài cầm cành hoa Ô ba lạp đặt trước ngực, nhành hoa vươn đến tai trái, trên bông hoa có Bát nhã kinh đựng trong hộp, biểu thị trí tuệ của ngài xuất phát từ Bát nhã kinh. Ngài khoác thiên y, dáng vẻ trang nghiêm, tóc kết thành 5 búi, màu xanh óng. Dung mạo như đang hơi mỉm cười thể hiện trí tuệ thấu suốt tất thảy, trông giống như đồng tử 16 tuổi. Ngài trong tư thế ngồi kiết già trên nguyệt luân hoa sen.

Trong sự truyền thừa của Phật giáo Tạng truyền, Bồ Tát Hoàng Văn Thù có nhiều phép tu, bao gồm cả Sự bộ cho đến Vô thượng Mật tục, có nội tu và mật tu. Nếu có thể đạt được sự thanh tịnh của phép tu truyền thừa đó mà nhập thất tập trung tu luyện, trí tuệ sẽ được cải thiện rõ rệt trong mấy tháng.

Tham khảo: nghệ thuật tạo tượng Bồ Tát Văn Thù

Shoptuongphat.com

Hoàng Văn Thù- Bồ Tát Văn Thù sắc thân màu vàng

Từ góc độ vai trò và trí tuệ của Bồ Tát Văn Thù có thể thấy rằng, Phật giáo Tạng truyền phân chia Văn Thù thành 7 loại. Đó là Quảng đại tuệ, Thậm thâm tuệ, Minh biện tuệ, Miễn tiệp tuệ, Tả tác tuệ, Biện luận tuệ và Diễn giảng tuệ.

Tham khảo:

Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, Phật bản mệnh tuổi Mão

Mặt dây chuyền Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát

Tượng Bồ Tát Văn Thù
Tượng Bồ Tát Văn Thù

Quảng đại tuệ là chỉ trí tuệ có thể lựa chọn luận giảng được tất thảy kinh điển mà không hề có một trở ngại nào. Thậm thâm tuệ chỉ trí tuệ biết được tất thảy chân tướng của sự vật, tức là trí tuệ tính không.

Minh biện tuệ là chỉ năng lực thấu suốt cả những nơi thâm sâu, vi diệu, có thể phân tích biện biệt cả những điểm huyễn hoặc trong kinh luận.

Mẫn tiệp tuệ là chỉ trí tuệ có thể đoán được những điều nghi vấn và quan điểm sai lầm một cách nhanh chóng, hơn nữa còn có thể nghe nhiều, nhớ lâu.

Tả tác tuệ là chỉ trí tuệ sáng tác chước thuật. Có nhiều người diễn giảng, biện luận tốt, nhưng lại không sáng tác được. Vì thế mà đạt được trí tuệ Tả tác tuệ cũng là điều có ý nghĩa quan trọng.

Biện luận tuệ là trí tuệ luận chứng logic đối với một mệnh đề nào đó, biện kinh trong Mật giáo Tạng truyền thuộc loại trí tuệ này.

Diễn giảng tuệ là trí tuệ của năng lực khai phát, diễn giàng, được xem là trí tuệ cần có của bậc pháp sư.

Trong 7 loại trí tuệ này, 4 loại trước thuộc vào trí tuệ tự lợi, còn 3 loại sau thuộc vào trí tuệ lợi tha.

Tu trì pháp môn Bồ Tát Văn Thù tuy có thể đạt được 7 loại trí tuệ nói trên nhưng quan trọng nhất phải khai phát được Thậm thâm tuệ. Thông qua việc tu trì pháp môn Hoàng Văn Thù, chúng ta có thể đạt được trí tuệ thông đạt tính không, phá trừ sự chấp trước và mơ hồ đối với biểu hiện bên ngoài của sự vật. Từ đó phá bỏ ảo tưởng, đạt được sự tự tại và giải thoát của nội tâm.

Tham khảo: nghệ thuật tạo tượng Bồ Tát Văn Thù

Shoptuongphat.com

Hình tượng và Hóa thân của Bồ Tát Văn Thù

Bồ Tát Văn Thù tên gọi đầy đủ là Văn Thù Sư Lợi. Ngài quán sát được hết sự phức tạp của thế giới, khéo léo dẫn dắt, giáo hóa. Ngài không chỉ dẫn dắt, giáo hóa vô số chúng sinh mà còn được ví như thánh mẫu của Tam thế chư Phật thành đạo. Trong các Đại Bồ Tát thì Bồ Tát Văn Thù được ban cho Phật hiệu là “Đại trí”. Ngài là vị Bồ Tát hàng đầu trợ duyên cho Phật Thích Ca Mâu Ni hoằng dương Phật pháp. Vì vậy, ngài được tôn kính là Pháp vương tử Văn Thù Sư Lợi.

Tham khảo:

Văn Thù Bồ Tát cưới sư tử xanh, Phật bản mệnh tuổi Mão

Mặt dây chuyền Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát

Hình tượng Bồ Tát Văn Thù

Tượng Bồ Tát Văn Thù cầm kiếm
Tượng Bồ Tát Văn Thù cầm kiếm biểu thị trí tuệ

Dung mạo: Dung mạo như đang mỉm cười, bên ngoài thể hiện trí tuệ thấu suốt tất thảy, như đồng từ 16 tuổi.

Vật cầm: Tay trái cầm một bông hoa sen, trên bông hoa sen có đặt Bát nhã kinh, biểu thị trí tuệ Bát Nhã không nhiễm bụi trần, siêu vượt tất thảy. Trên kinh điển Bát nhã có đặt chuông kim cương, đại biểu cho sức mạnh của trí tuệ. Tay phải ngài cũng cầm một bông hoa sen, trên hoa sen có đặt thanh kiếm trí tuệ. Đầu lưỡi kiếm tỏa ra quầng lửa sáng lấp lánh, biểu thị cho ý nghĩa dùng kiếm trí tuệ chặt đứt tất thảy chấp trước trói buộc nội tâm.

Các Hóa thân của Bồ Tát Văn Thù

Trong Phật giáo Tạng truyền, Bồ Tát Văn Thù có nhiều Hóa thân khác nhau. Có khi ngài hóa tướng tịch tĩnh từ bi, an tường; có khi lại hóa tưỡng phẫn nộ hung bạo. Nhưng hóa tướng nào của ngài cũng đều vì muốn cứu độ chúng sinh. Tu trì bất kỳ một loại pháp môn Hóa thân nào của Bồ Tát Văn Thù cũng đều đạt được sự tăng trưởng trí tuệ nhanh chóng. Hóa thân thường thấy là Ngũ Văn Thù, đó là Văn Thù sắc thân màu vàng (Hoàng Văn Thù), Văn Thù 4 tay (Tứ tý Văn Thù), Văn Thù sắc thân màu trắng (Bạch Văn Thù), Văn Thù sắc thân màu đen (Hắc Văn Thù), Văn Thù sắc thân màu đỏ vàng (Hồng Hoàng Văn Thù). Vì để chế phục chúng sinh bạo ác mà Bồ Tát Văn Thù cũng hóa hiện thành các kim cương có tướng phẫn nộ  như: Đại Uy Đức Kim Cương. Để khuyến thiện chúng sinh ngài cũng hóa hiện thành hộ pháp Diêm La.

Tụng niệm chú của Bồ Tát Văn Thù

Dựa theo những ghi chép trong kinh điển Phật giáo cho thấy, thành tâm tụng niệm lời chú của Bồ Tát Văn Thù có thể tiêu trừ được tội nghiệp lớn, khiến trí tuệ tăng trưởng, cuối cùng chứng ngộ được Phật quả viên mãn.

Tham khảo: nghệ thuật tạo tượng Bồ Tát Văn Thù

Shoptuongphat.com