Hình tượng Bồ Tát Phổ Hiền cưỡi voi

Bồ Tát Phổ Hiền là một trong Tứ đại Bồ Tát của Phật giáo, là bậc thánh Đại thừa đầy đủ vô lượng nguyện hạnh, phổ hiện ở tất thảy Phật quốc. Ngài và Bồ Tát Văn Thù cùng được xem là thị giả của Phật Thích Ca Mâu Ni. 2 ngài đứng đầu trong […]

Tượng Bồ Tát Phổ Hiền ở núi Nga My

Theo ghi chép trong Hoa nghiêm kinh – Bồ Tát trụ xứ phẩm: Ở phương Tây Nam có ngọn núi tên là Quang Minh, từ lâu trên núi có nhiều Bồ Tát hiển linh thuyết pháp. Có một vị Bồ Tát được gọi là Hiền Thắng (Phổ Hiền). Ngài cùng với 3 quyến thuộc ở trên […]

10 đại hạnh nguyện và câu chuyện về Bồ Tát Phổ Hiền

10 đại hạnh nguyện là nguyên tắc tu học phổ biến mà quảng đại, khái quát cao độ tất thảy hạnh môn của Phật pháp, là khóa trình ắt phải tu học của tất thảy Bồ Tát thành Phật. Tham khảo: Phổ Hiền Bồ Tát, Phật bản mệnh tuổi Thìn Mặt dây chuyền Phổ Hiền […]

Một số hình tượng của Bồ Tát Phổ Hiền

Bồ Tát Phổ Hiền tên tiếng Phạn là Samantabdahra hoặc Vishvabhadra, dịch âm là Tam Mạn Đà Bồ Tát, còn được dịch là Biến Cát. “Phổ” nghĩa là tất thảy, ở khắp nơi, “Hiền” có nghĩa là tối diệu thiện. Phổ Hiền nghĩa là nguyện hạnh do tâm Bồ đề khởi lên được phổ chiếu […]

Ý nghĩa và hình tượng Bồ Tát Phổ Hiền

Phổ Hiền nghĩa là nguyện hạnh do tâm Bồ đề khởi lên được phổ chiếu khắp nơi, thuần nhất, diệu thiện. Tổng quan về Bồ Tát Phổ Hiền Tên gọi khác: Đại Hạnh Phổ Hiền. Tên tiếng Phạn: Samantabhadra Tâm chú: Ong suogaya svaha Kinh điển: Đại Nhật kinh sớ, Hoa nghiêm kinh. Bồ Tát […]

Nghệ thuật tạo tượng Bồ Tát Phổ Hiền

Tạo tượng Bồ Tát Phổ Hiền có các tượng cung phụng đơn lẻ và quần thể tượng lấy Phổ Hiền làm chủ tôn (Phổ Hiền biến). Quyến thuộc hầu hạ phần lớn là hình tượng thiên nữ mỹ lệ. Tham khảo Phổ Hiền Bồ Tát, Phật bản mệnh tuổi Tỵ Mặt dây chuyền Phổ Hiền […]

Phổ Hiền Vương Như Lai và Bồ Tát Phổ Hiền

Phổ Hiền Vương Như Lai và Bồ Tát Phổ Hiền tuy có cùng một tên gọi nhưng về mặt ý nghĩa biểu hiện lại khác nhau. Tham khảo Phổ Hiền Bồ Tát, Phật bản mệnh tuổi Tỵ Mặt dây chuyền Phổ Hiền Bồ Tát Phổ Hiền Vương Như Lai và Bồ Tát Phổ Hiền hoàn […]