Bồ Tát Hư Không Tạng

Ý nghĩa hình tượng Bồ Tát Hư Không Tạng

Trong chúng Bồ Tát, Bồ Tát Hư Không Tạng chủ về trí tuệ, công đức và tài phú. Bởi vì những yếu tố đó giống như hư không mênh mông vô biên, hơn nữa còn có thể thỏa mãn hết thảy nhu cầu, khiến cho chúng sinh đạt được lợi ích vô cùng, chính vì …

Ý nghĩa hình tượng Bồ Tát Hư Không Tạng Read More »