Tượng đứng của Bồ Tát Đại Thế Chí

Bồ Tát Đại Thế Chí là dịch ý từ “Ma Ha Na Bát” trong tiếng Phạn. Nghĩa là ánh sáng trí tuệ phổ chiếu khắp thế giới thập phương, khiến cho chúng sinh thoát khỏi 3 cõi ác, đạt được sức mạnh vô thượng. Vì thế ngài mới có danh hiệu là Đại Thế Chí. […]

Chuyện về Bồ Tát Đại Thế Chí

Căn cứ vào những ghi chép trong Bi hoa kinh, khi Phật quá khứ A Di Đà còn là Chuyển luân vương thì Bồ Tát Đại Thế Chí là vương tử thứ hai, tên chữ là “Ni Ma”. Bấy giờ Bảo Tạng Như Lai là Chuyển luân vương (Phật A Di Đà) và thái tử thứ […]

Ý nghĩa hình tượng Bồ Tát Đại Thế Chí

Bồ Tát Đại Thế Chí thuộc vào chúng Bồ Tát trong Tịnh Độ tông truyền thống của Phật giáo. Theo ghi chép trong Quán Vô Lượng Thọ kinh, vị Bồ Tát này lấy ánh sáng trí tuệ mà phổ chiếu tất thảy, khiến cho chúng sinh rời xa 3 cõi ác, đạt được sức mạnh vô […]

Bồ Tát Đại Thế Chí: Ánh sáng trí tuệ phổ chiếu muôn phương

Bồ Tát Đại Thế Chí tên tiếng Phạn là Mahastamaprapta, dịch ý là Đại Thế Chí hoặc Đại Tinh Tiến, gọi tắt là Bồ Tát Đại Thế Chí. Bồ Tát Đại Thế Chí chủ yếu thuộc vào chúng Bồ Tát trong Tịnh Độ tông truyền thống của Phật giáo. Bài viết hay: Phật bản mệnh […]

Tạo tượng Bồ Tát Đại Thế Chí

Bồ Tát Đại Thế Chí là tên dịch ý từ tiếng Phạn, gọi tắt là “Thế Chí” hoặc “Đại Thế”, dịch âm là “Ma Ha Na Bát”. Trong kinh Phật chép, ngài là thị giả bên phải của Phật A Di Đà. Quan Vô Lượng Thọ kinh ghi chép: “dùng ánh sáng trí tuệ soi […]