Tượng đứng của Bồ Tát Đại Thế Chí

Bồ Tát Đại Thế Chí là dịch ý từ “Ma Ha Na Bát” trong tiếng Phạn. Nghĩa là ánh sáng trí tuệ phổ chiếu khắp thế giới thập phương, khiến cho chúng sinh thoát khỏi 3 cõi ác, đạt được sức mạnh vô thượng. Vì thế ngài mới có danh hiệu là Đại Thế Chí.

Tượng đứng của Bồ Tát Đại Thế Chí

tượng đứng Bồ Tát Đại Thế Chí
Tượng đứng Bồ Tát Đại Thế Chí (thế kỷ 6)

Vật cầm: Tay phải Bồ Tát Đại Thế Chí nâng đài sen tiếp dẫn chúng sinh vãng sinh về thế giới Cực Lạc.

Trang sức: Trên đầu ngài có một bảo bình, trong đó đựng đầy ánh sáng trí tuệ. Ngài dùng ánh sáng đó để độ  hóa tất thảy chúng sinh.

Vật khác: Chân hồng của ngài đứng trên đài sen. Tương truyền, khi Bồ Tát Đại Thế Chí di chuyển thì thế giới thập phương xảy ra cơn chấn động lớn.

Tham khảo:

Ý nghĩa hình tượng Bồ Tát Đại Thế Chí

Phật bản mệnh tuổi Ngọ

Mặt dây chuyền Đại Thế Chí Bồ Tát

 

Shoptuongphat.com

Chuyện về Bồ Tát Đại Thế Chí

Căn cứ vào những ghi chép trong Bi hoa kinh, khi Phật quá khứ A Di Đà còn là Chuyển luân vương thì Bồ Tát Đại Thế Chí là vương tử thứ hai, tên chữ là “Ni Ma”.

Tượng Bồ Tát Đại Thế Chí đứng (thế kỷ 16-17)
Tượng Bồ Tát Đại Thế Chí đứng (thế kỷ 16-17)

Bấy giờ Bảo Tạng Như Lai là Chuyển luân vương (Phật A Di Đà) và thái tử thứ nhất (Bồ Tát Quán Thế Âm) sau khi được truyền thụ giáo pháp xong vương tử thứ hai là Ni Ma nói với Phật Đà rằng: “Bạch Thế Tôn, nếu như con nguyện lấy phúc đức thiện căn thân, khẩu, ý thanh tịnh vô nhiễm của mình để hồi hướng A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề, nguyện được phổ chiếu như công đức của Phật quang minh (tức Bồ Tát Quán Thế Âm) khi mới thành Phật. Vậy trước tiên con nguyện thỉnh Phật chuyển đại pháp luân. Con nguyện được theo ngài để thuyết pháp độ hóa, thi hành đạo Bồ Tát để lợi ích chúng sinh hữu tình. Cho đến khi Phật nhập niết bàn, chính pháp tận diệt thì con vẫn nguyện bổ xứ Phật vị viên mãn thành tựu vô thượng Chính đẳng Chính giác. Sau khi con thành Phật sẽ làm chủng chủng Phật sự để hoằng dương Phật pháp, lợi ích chúng sinh; làm chủng chủng Phật sự để thanh tịnh trang nghiêm thế giới quốc thổ. Sau khi con nhập niết bàn thì trong thời gian trụ thế chính pháp con đều nguyện cùng với Phật phổ chiếu công đức của Phật quang minh, bình đẳng chẳng khác”. Lúc này Bảo Tạng Như Lai mới nói với vị vương tử thứ hai rằng: “nay con nguyện nhiếp thụ thanh tịnh trang nghiêm thế giới quốc thổ thì ắt định như sở nguyện. Con sẽ được như nguyện ở thế giới thanh tịnh thù thắng nhất, thành tựu vô thượng Chính đẳng Chính giác, với danh hiệu là Thiện Trụ Trân Bảo Sơn Vương Như Lai. Do con phát nguyện nhiếp thụ thế giới quảng đại thù thắng thanh tịnh trang nghiêm, vì vậy con được mệnh danh là “Đắc Đại Thế”. Bồ Tát Đại Thế Chí cùng với Bồ Tát Quán Thế Âm cùng hạnh nguyện. Từ vô lượng kiếp đến nay, cả hai vị bản tôn đều không làm trái với lời nguyện, cho đến khi đạt đến cõi tịnh độ trang nghiêm thì đều thành Phật. Công đức tu tập của hai vị Bồ Tát cũng không có sự khác biệt.

Tượng đầu Bồ Tát Đại Thế Chí
Tượng đầu Bồ Tát Đại Thế Chí

Tham khảo:

Ý nghĩa hình tượng Bồ Tát Đại Thế Chí

Phật bản mệnh tuổi Ngọ

Mặt dây chuyền Đại Thế Chí Bồ Tát

Shoptuongphat.com

Ý nghĩa hình tượng Bồ Tát Đại Thế Chí

Bồ Tát Đại Thế Chí thuộc vào chúng Bồ Tát trong Tịnh Độ tông truyền thống của Phật giáo. Theo ghi chép trong Quán Vô Lượng Thọ kinh, vị Bồ Tát này lấy ánh sáng trí tuệ mà phổ chiếu tất thảy, khiến cho chúng sinh rời xa 3 cõi ác, đạt được sức mạnh vô thượng. Bởi vì khi ngài di chuyển thì thế giới thập phương như đang xảy ra một cơn địa chấn, cho nên mới gọi là Đại Thế Chí. Ngài cùng với Bồ Tát Quán Thế Âm đều là thị giả của Phật A Di Đà ở thế giới Cực Lạc phương Tây, cả 3 bản tôn đều được gọi chung là Tam thánh phương Tây.

Bài viết hay:

Phật bản mệnh tuổi Ngọ

Mặt dây chuyền Đại Thế Chí Bồ Tát

tượng Tam thánh phương Tây
Bồ Tát Đại Thế Chí, Bồ Tát Quán Thế Âm và Phật A Di Đà được phong là tam thánh phương Tây

Vật cầm: Trên hoa sen phía sau thân ngài có đặt chùy kim cương, tượng trưng cho sức mạnh vô thượng trí tuệ.

Thủ ấn: Tay phải kết ấn Dữ nguyện, tay trái thả lỏng.

Khi ngài di chuyển trên đường thì tất thảy thế giới thập phương đều chấn động, những nơi xảy ra chấn động lớn sẽ sinh ra 500 triệu bảo hoa. Trên từng bảo hoa đều hiển hiện sự trang nghiêm cao thượng, tượng trưng cho thế giới Cực Lạc mỹ diệu thù thắng. Khi Bồ Tát Đại Thế Chí ngồi xuống thì mặt đất thất bảo của bản thổ nhất thời rung lên. Tùy theo lực tác động mà mức độ rung chuyển dần dần lan rộng ra, bên dưới lan đến cả Phật quốc Kim Quang, bên trên thì chấn động đến cả Phật quốc Quang Minh Vương. Giữa 2 cõi quốc thổ xuất hiện vô số thân phận của Tam tôn nhỏ như hạt bụi vi trần. Tất thảy các bản tôn đều tụ tập về cõi quốc thổ Cực Lạc. Các ngài ngồi trên bảo tọa hoa sen lơ lửng trên không và diễn thuyết diệu pháp thâm diệu để độ hóa chúng sinh phiền não. Căn cứ vào những ghi chép trong A lạt đa la đà la ni a lỗ lực phẩm, cả hai vị Bồ Tát Quán Thế Âm và Đại Thế Chí đều có sắc thân như ánh sáng thuần kim tỏa sáng, tay phải cầm phướn trắng, tay trái cầm hoa sen. Hình thể của Bồ Tát Đại Thế Chí hơi nhỏ hơn so với Bồ Tát Quán Thế Âm.

Vị trí của Bồ Tát Đại Thế Chí

Trong Mạn đà la Thai tạng giới của Mật giáo thì Bồ Tát Đại Thế Chí ở vị trí thứ 2 bên trên trong nội viện Quán Thế Âm. Toàn thân ngài có màu đỏ, tay trái cầm hoa sen, tay phải 3 ngón gập lại đặt trước ngực. Ngài ngồi trên hoa sen màu hồng. Hình tam muội da là hoa sen chưa nở hết.

 

Shoptuongphat.com

Bồ Tát Đại Thế Chí: Ánh sáng trí tuệ phổ chiếu muôn phương

Bồ Tát Đại Thế Chí tên tiếng Phạn là Mahastamaprapta, dịch ý là Đại Thế Chí hoặc Đại Tinh Tiến, gọi tắt là Bồ Tát Đại Thế Chí. Bồ Tát Đại Thế Chí chủ yếu thuộc vào chúng Bồ Tát trong Tịnh Độ tông truyền thống của Phật giáo.

Bài viết hay:

Phật bản mệnh tuổi Ngọ

Mặt dây chuyền Đại Thế Chí Bồ Tát

Tượng đầu Bồ Tát Đại Thế Chí
Tượng đầu Bồ Tát Đại Thế Chí

Bồ Tát Đại Thế Chí

Tên gọi khác: Bồ Tát Đại Tinh Tiến, Bồ Tát Quang Vô Lượng.

Tên tiếng Phạn: Mahastamaprapta.

Tâm chú: Namah samata buddhanam jam – jam sah svaha.

Kinh điển: Quán Vô Lượng Thọ kinh, A lạt đa la đà la ni a lỗ lực phẩm, Bi hoa kinh.

Bồ Tát Đại Thế Chí tên tiếng Phạn là Mahastamaprapta, dịch ý là Đại Thế Chí hoặc Đại Tinh Tiến, gọi tắt là Bồ Tát Đại Thế Chí. Bồ Tát Đại Thế Chí chủ yếu thuộc vào chúng Bồ Tát trong Tịnh Độ tông truyền thống của Phật giáo. Theo ghi chép trong Quán vô lượng thọ kinh, vị Bồ Tát này lấy ánh sáng trí tuệ phổ chiếu tất thảy, khiến cho chúng sinh rời xa 3 cõi ác, đạt được sức mạnh vô thượng. Vì khi ngài di chuyển thì thế giới thập phương như đang xảy ra một cơn địa chấn, cho nên mới gọi là Đại Thế Chí. Ngài cùng với Bồ Tát Quán Thế Âm đều là thị giả của Phật A Di Đà ở thế giới cực lạc phương Tây. Cả 3 bản tôn được gọi chung là Tam thánh phương Tây. Bồ Tát Quán Thế Âm tượng trưng cho sự từ bi, Bồ Tát Đại Thế Chí tượng trưng cho trí tuệ. Ngài cũng có vị trí đặc biệt trong Mật giáo. Mật hiệu của ngài là Trì Luân Kim Cương. Trong Phật giáo Trung Quốc và Ấn Độ, Bồ Tát Đại Thế Chí thường xuyên được nhắc đến, cũng được sùng bài nhất định. Tuy vậy, sự ảnh hưởng của ngài rõ ràng không được như Phật A Di Đà và Bồ Tát Quán Thế Âm.

Hình tượng của Bồ Tát Đại Thế Chí

Hình tượng của Bồ Tát Đại Thế Chí theo như ghi chép trong Quán Vô Lượng Thọ kinh: Thân lượng lớn bé của ngài cũng khác so với Bồ Tát Quán Thế Âm, toàn thân ngài tỏa ra một màu vàng tím sáng lấp lánh, có thể soi chiếu khắp quốc thổ thập phương, khiến cho chúng sinh hữu duyên được tận mắt nhìn thấy. Chỉ cần nhìn thấy được một tia sáng nhỏ nhoi phát ra từ lỗ chân lông của ngài, cũng như đã thấy được ánh sáng quang minh tịnh diệu của chư Phật thập phương. Vì thế Bồ Tát Đại Thế Chí cũng được gọi là Bồ Tát Vô Lượng Quang. Thiên quan của Bồ Tát Đại Thế Chí có 500 bảo hoa, trên 1 bảo hoa lại có 500 bảo đài, trong mỗi bảo đài đều hiển hiện quốc thổ tịnh diệu của chư Phật thập phương. Tóc của ngài búi lại giống như hoa sen hồng, trên búi tóc có bảo bình, bên trong bảo bình chứa đầy ánh sáng trí tuệ. Ngài dùng ánh sáng đó để độ hóa tất thảy chúng sinh. Ngoài ra, các tướng khác của ngài cũng không có sự khác biệt lớn so với Bồ Tát Quán Thế Âm.

Tượng Bồ Tát Đại Thế Chí đứng (thế kỷ 16-17)
Tượng Bồ Tát Đại Thế Chí đứng (thế kỷ 16-17)

 

Shoptuongphat.com

Tạo tượng Bồ Tát Đại Thế Chí

Bồ Tát Đại Thế Chí là tên dịch ý từ tiếng Phạn, gọi tắt là “Thế Chí” hoặc “Đại Thế”, dịch âm là “Ma Ha Na Bát”. Trong kinh Phật chép, ngài là thị giả bên phải của Phật A Di Đà. Quan Vô Lượng Thọ kinh ghi chép: “dùng ánh sáng trí tuệ soi chiếu tất cả, để tránh xa tam đồ (địa ngục, quỷ đói, súc sinh), chứng quả vô lượng, do đó có tên là Bồ Tát Đại Thế Chí.

Bài viết hay:

Phật bản mệnh tuổi Ngọ

Mặt dây chuyền Đại Thế Chí Bồ Tát

Tạo tượng Đại Thế Chí Bồ Tát thường gặp có 2 loại: Một là Bồ Tát thị giả bên phải của “Tam Thánh Phương Tây”, hai là một trong “Bát Đại Bồ Tát”, tay cầm chày giáng ma và chuông báu để xua đuổi tà ác, truyền bá pháp âm.

tượng Tam thánh phương Tây
Bồ Tát Đại Thế Chí, Bồ Tát Quán Thế Âm và Phật A Di Đà được phong là tam thánh phương Tây

Đặc điểm hình tượng về cơ bản giống với Quán Thế Âm nhưng điểm khác là trên bảo quan có bảo bình. Hoặc là tượng đứng hoặc ngồi xếp bằng một bên, tay cầm hoa sen hoặc pháp vật. Trong chùa hang đá, phần lớn thấy tượng này, như: Tượng Bồ Tát Đại Thế Chí trong chùa Tiềm Khê, Long Môn. Đây là tác phẩm điêu khắc tạc tượng trong những năm Trinh Quán thời Đường, thân thể đầy đặn, tỷ lệ vừa phải, tự nhiên đoan chính, toát lên vẻ ưu mỹ.

Tham khảo: Ý nghĩa hình tượng Bồ Tát Đại Thế Chí

 

Shoptuongphat.com